Logo-Raramurisandals

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

Dit zijn de algemene voorwaarden van Rarámuri Sandals

 • Naam ondernemer: Van Riet Design BVBA
 • Geregistreerd aan de Liersesteenweg 84, 2520 Emblem, Belgium
 • Bereikbaarheid:
  Maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur
 • E-mailadres: info@raramurisandals.com
 • Telefoonnummer : 0032474989894
 • KvK-nummer: 0651.889.587
 • BTW-nummer: BE 0651.889.587
 

*Webshop gerelateerde vragen graag richten aan info@raramurisandals.com.

 

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullend contract: een contract waarbij de consument producten verwerft in overeenstemming met een koopovereenkomst, waarbij gekochte goederen worden geleverd door Rarámuri Sandals, of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen de derde partij en Rarámuri Sandals;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de hoedanigheid van handels-, bedrijfs-, handels- of beroepsdoeleinden.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel - inclusief e-mail - dat Rarámuri Sandals of de consument in staat stelt om alle informatie die rechtstreeks aan hem is gericht op te slaan op een manier die zowel de toekomstige raadpleging of gebruik ervan mogelijk maakt voor een periode van tijd die geschikt is voor het doel waarvoor de informatie was bedoeld, evenals de woordelijke reproductie van de opgeslagen informatie;
 6. Het herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn te besluiten de overeenkomst op afstand niet uit te voeren; 
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Template voor herroeping: het Europese formulier voor herroeping dat is opgenomen in bijlage I bij deze algemene voorwaarden;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Rarámuri Sandals en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Rarámuri Sandals en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rarámuri Sandals voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Rarámuri Sandals niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rarámuri Sandals onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 3. Rarámuri Sandals zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie verschaffen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Rarámuri Sandals waar de consument bijvoorbeeld met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 4. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het herroepingsformulier.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. When purchasing products, a consumer is entitled to return any article, within 30 days of days of its delivery, without need to give any reason. Rarámuri Sandals may ask the consumer for the reason why, however he/she is under no obligation to state the reason(s) for wanting to return the product.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Rarámuri Sandals mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan Rarámuri Sandals. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Rarámuri Sandals. Dit hoeft niet als Rarámuri Sandals heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Rarámuri Sandals verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 6. Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Rarámuri Sandals bij herroeping

 1. Als Rarámuri Sandals de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Rarámuri Sandals vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Rarámuri Sandals in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Rarámuri Sandals aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Rarámuri Sandals gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Rarámuri Sandals de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Kortingen worden niet met terugwerkende kracht verleend.

 

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Rarámuri Sandals staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.
 3. Een door Rarámuri Sandals, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Rarámuri Sandals kan doen gelden indien Rarámuri Sandals is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.  
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Rarámuri Sandals, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Rarámuri Sandals zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
 4. De consument dient het juiste adres en emailadres door te geven aan Rarámuri Sandals. Eventuele wijzigingen hierin dienen tijdig aan Rarámuri Sandals doorgegeven te worden. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, draagt de consument de extra kosten.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Rarámuri Sandals kenbaar heeft gemaakt.
 6. Rarámuri Sandals zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 7. Na ontbinding conform het vorige lid zal Rarámuri Sandals het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Rarámuri Sandals tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Rarámuri Sandals bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Rarámuri Sandals te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet (geheel of gedeeltelijk), is deze, nadat hij door Rarámuri Sandals is gewezen op de te late betaling en Rarámuri Sandals de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Rarámuri Sandals gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van Rarámuri Sandals. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle onderdelen daarvan (zoals de aangeboden producten) berusten bij Rarámuri Sandals, voor zover deze rechten niet bij derden berusten.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rarámuri Sandals is het niet toegestaan om de website, delen van de website, informatie verkregen van de website, producten getoond op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

 

Artikel 15 – Overmacht

Rarámuri Sandals en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Rarámuri Sandals beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Rarámuri Sandals.
 3. Bij Rarámuri Sandals ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Rarámuri Sandals binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 – Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Rarámuri Sandals geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 
 3. Rarámuri Sandals is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Rarámuri Sandals zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Rarámuri Sandals en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Rarámuri Sandals en de consument zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen, België.

Verstuur dit geheime bericht

Ontvang 10% korting

Schrijf je in op onze nieuwsbrief & krijg 10% korting op je sandalen!